Khỏe tốt - Nhung hươu - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 270

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Tin tức

Chế độ ăn uống cho người bệnh.
Vi?c b? sung th?c ph?m h?p lý là nhân t? quan tr?ng h? tr? quá trình di?u tr? b?nh. Tuy nhiên, d?i v?i t?ng lo?i b?nh ph?i có ch? d? an u?ng khác nhau, th?c ph?m này có th? t?t v?i b?nh này nhung l?i nguy hi?m v?i b?nh khác. Bài vi?t du?i dây cho b?n ki?n th?c co b?n khi s? d?ng th?c ph?m cho ngu?i b?nh.

Theo PGS.TS Nguy?n Th? Lâm, Phó Vi?n tru?ng Vi?n Dinh du?ng Qu?c gia, nh?ng ngu?i b? cao huy?t áp, suy th?n, viêm c?u th?n, m? máu cao, th?a cân béo phì và dái tháo du?ng c?n d?c bi?t chú tr?ng d?n vi?c an u?ng h?p lý d? góp ph?n gi?m bi?n ch?ng c?a b?nh và nâng cao ch?t lu?ng cu?c s?ng.


Ngu?i dái tháo du?ng nên an qu? chín ? d?ng mi?ng, không nên u?ng sinh t? hoa qu?


Ð? ki?m soát t?t glucose, gi?m thi?u các bi?n ch?ng c?a b?nh dái tháo du?ng, ngoài vi?c ph?i ki?m soát cân n?ng, v?n d?ng th? l?c thu?ng xuyên và theo dõi di?n bi?n glucose trong máu, ngu?i b? b?nh này c?n có m?t ch? d? an s? d?ng các lo?i th?c ph?m có ch? s? du?ng huy?t th?p (GI). Theo dó, nh?ng th?c ph?m mà ngu?i dái tháo du?ng nên dùng có s? lu?ng du?c tính toán c? th? các lo?i nhu hoa qu? g?m: xoài, m?n, chu?i, táo, anh dào, nho. Nhóm rau c? g?m: khoai lang, cà r?t, khoai s?, s?n.


Ngu?i dái tháo du?ng không nên an nhi?u du?ng ng?t, tinh b?t vì nh?ng ch?t này d? làm tang glucose; không nên an các lo?i bánh k?o ng?t, chocolate, qu? ng?t khô, qu? ng?t ngâm du?ng, m?t hoa qu?, nu?c u?ng dóng lon s?n.


Ngu?i b? dái tháo du?ng có th? an hoa qu? chín (80-100g/l?n x 2-3 l?n/ngày), nhung ph?i gi?m lu?ng com di. Ð?c bi?t không an d?ng qu? chín xay thành sinh t? hoa qu? làm cho du?ng h?p th? nhanh hon.


Các b?nh v? th?n n?u có kali máu cao thì không nên an nhi?u rau xanh qu? chín, nh?t là các lo?i giàu kali nhu: chu?i tiêu, cam quýt, bu?i….


V?i nh?ng ngu?i b? suy th?n, viêm c?u th?n n?u xét nghi?m có kali trong máu cao, thì không nên an chu?i tiêu, các lo?i rau qu? nói chung vì các lo?i th?c ph?m này ch?a nhi?u mu?i kali. N?u an nhi?u chu?i tiêu, nhi?u rau qu? s? làm n?ng d? kali trong máu tang, d?n d?n tình tr?ng b?nh càng n?ng hon.


Theo b?ng thành ph?n dinh du?ng Vi?t Nam nam 2000, hàm lu?ng kali (trong 100g th?c ph?m an du?c) c?a d?u tuong (d?u nành) có n?ng d? cao nh?t. Ti?p theo, hàm lu?ng kali có trong th?c ph?m theo chi?u gi?m d?n g?m d?u xanh, s?u riêng, lá l?t, cùi d?a già, cá ng?, v?ng, rau khoai lang, cá thu, rau d?n d?, rau ngót, khoai s?, gan l?n, l?c, rau day, c? c?i, cá chép, khoai tây, rau m?ng toi, rau bí, b?u d?c l?n, th?t bò, bí ngô.


Vì v?y, ngu?i b? suy th?n, viêm c?u th?n có kali trong máu cao nên chi?u theo b?ng thành ph?n dinh du?ng này d? l?a ch?n lo?i th?c an an toàn cho s?c kho?.


Ngu?i b? tang huy?t áp nên an nh?t


Ngu?i b? tang huy?t áp nên có ch? d? an nh?t, giàu rau và qu?. Nh?ng th?c ph?m mà ngu?i tang huy?t áp nên h?n ch? an là: dua mu?i, cà mu?i, t?t c? các lo?i th?t gia c?m dóng h?p, hun khói, s?y khô và u?p mu?i, patê cá và các món an t? cá ch? bi?n s?n; các s?n ph?m ch? bi?n t? s?a nhu phomát, bo m?n và các lo?i m?m d?ng ch? bi?n s?n, th?c an ph?, mì gói.


Ch? d? an u?ng cho ngu?i b?nh, S?c kh?e d?i s?ng,

PGS TS Nguy?n Th? lâm Phó vi?n tru?ng vi?n dinh du?ng qu?c gia


Ngu?i m? máu cao không nên an n?i t?ng d?ng v?t


Ph? t?ng d?ng v?t r?t nguy hi?m d?i v?i nh?ng ngu?i m?c ch?ng b?nh m? máu cao, ngu?i béo phì, ti?u du?ng vì th?c ph?m này có ch?a r?t nhi?u cholesterol.


Cholesterol là ch?t gây nên tình tr?ng r?i lo?n lipid máu, xo v?a d?ng m?ch, ho?c nh?i máu co tim. Hàm lu?ng cholesterol có nhi?u nh?t trong óc d?ng v?t, lòng d? tr?ng gà, gan gà, b?u d?c l?n, gan l?n, tôm d?ng, tim l?n, v….. Hàm lu?ng cholesterol th?p nh?t có ? các lo?i rau xanh, qu? chín, d?u nành, các s?n ph?m t? d?u nành, s?a chua và s?a bò tuoi.


Vì v?y tùy thu?c vào t?ng b?nh mà ngu?i b?nh nên có ch? d? an u?ng dinh du?ng h?p lý. Theo PGS TS Nguy?n Th? Lâm tu v?n bên c?nh ch? d? an h?p lý ngu?i b?nh nên b? sung thêm y?n sào trong ch? d? an hàng ngày vì y?n sào ch?a nhi?u axit amin và nguyên t? vi lu?ng quý co th? không t? t?ng h?p du?c giúp tang cu?ng s?c d? kháng, ph?c h?i s?c kh?e và phù h?p v?i nhi?u d?i tu?ng b?nh không gây ph?n ?ng ph?.