Nhung hươu việt - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 834

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Công dụng và bài thuốc

Tác dụng của hạt thông (vị thuốc bổ trường sinh)
H?t thông là h?t c?a qu? thông, là lo?i qu? khô có tác d?ng làm d?p dung nhan, du?ng nhan ki?n th?, du?c m?nh danh là "v? thu?c b? tru?ng sinh".


Nhân h?t qu? thông có r?t nhi?u thành ph?n dinh du?ng có ích cho co th? nhu protein uu ch?t, ch?t béo uu ch?t, h?p ch?t du?ng, các lo?i vitamin A, B1, B2, C, D, E, các ch?t canxi, ph?tpho, potassium, tinh d?u thom d? b?c hoi v.v…

Y h?c c? truy?n cho r?ng nhân h?t qu? thông v? ng?t, tính hoi ôn, có nh?ng công d?ng nhu cu?ng duong, b? c?t, hòa huy?t, d?p da, nhu?n ph?, tr? ho, nhu?n tràng, thông d?i ti?n v.v…


hat thong

Các sách y du?c h?c c? di?n có giá tr? c?a Trung Qu?c d?u có ghi chép v? h?t qu? thông nhu: “B? khí huy?t, m?nh gân b?p, du?ng tân d?ch, d?p t?t phong tà, m?nh ?m d? dày, làm tan bi?n các ch?t k?t d?ng trong co th?, h? khí thom thân, có tác d?ng làm thân hình tr? l?i, qu? là m?t tiên ph?m”; “Qu? thông ch? tr? phong th?p, hàn khí co th? suy nhu?c, thi?u khí, thi?u b? du?ng”; “v? ng?t, tính hoi ôn, dùng d? ch?a tr? phong tê th?p, d?u nh?c, m?t hoa, tiêu tr? các da th?t ch?t, làm tr?ng da d? th?t, làm t?n th?y khí, nhu?n mát ngu t?ng v.v…”. Nhà y h?c vi d?i Lý Th?i Trân cung nói là nó “nhu?n ph?, tr? ho, phong co, tráng c?t”.

Y h?c hi?n d?i qua nghiên c?u cung dã phát hi?n: ch?t béo có trong nhân h?t thông ph?n nhi?u là acid béo không bão hòa có ích r?t nhi?u cho s?c kh?e co th?, c?ng v?i nhi?u các ch?t protein uu ch?t, nhi?u lo?i vitamin, nhi?u ch?t khoáng có trong h?t thông.


h?t thông


N?u thu?ng xuyên an nhi?u s? có nh?ng tác d?ng làm kh?e m?nh thân th?, nâng cao du?c kh? nang ch?ng b?nh t?t, làm ch?m l?i và kéo dài quá trình suy lão, tr? b? nh?ng n?p nhan trên da, làm cho da tr?ng tr?o, h?ng hào, nh?n nh?i, m?n màng, sáng s?a, làm tang thèm an.

Qu? thông là qu? có tác d?ng b?o v? s?c kh?e r?t quý. Thu?ng dem rang lên an, v?a thom ngon, v?a b? du?ng. N?u l?y nhân qu? thông ra cho vào cùng v?i h?t kim anh, c?u kh?i t?, m?i th? 500 gam, m?ch dông 600 gam, ninh nh?, ch?t l?y nu?c, r?i dun ti?p, cô l?i, d?n khi d?c s?t, d? ngu?i hòa m?t ong thành 500 gam “m?t m? dung b? th?n ích thân”, ngày an 2 thìa con m?t vào bu?i s?m và t?i.

Nhu v?y s? có hi?u qu? gi? cho da d? m?n màng, tr?ng h?ng r?ng r?; m?t khác có th? ch?a tr? du?c các b?nh khác nhu di tinh, chán an, d? m? hôi tr?m hay mê s?ng, thân th? hu nhu?c.

Vì sao các nhà y h?c l?i kh?ng d?nh h?t qu? thông là v? thu?c làm cho ngu?i già tr? l?i, v? thu?c b? tru?ng sinh ch?a du?c nhi?u b?nh hi?m nghèo?

Trong h?t qu? thông có t?i 74% d?u béo, hoãn t? mà không t?n h?i gì d?n chính khí, cho nên r?t thích d?ng làm th?c an cho nh?ng ngu?i già co th? hu nhu?c, d?i ti?n phân táo bón. Dùng h?t qu? thông, h?t v?ng, m?i th? lu?ng b?ng nhau, sau khi giã nát và làm thành viên hoàn, tru?c m?i b?a an, u?ng 6 – 9 gam, có tác d?ng giúp cho di?u tr? b?nh bí d?i ti?n c?a ngu?i già.

Ch?t d?u béo có ch?a trong h?t qu? thông ch? y?u là ch?t olein, ch?t m? linolic acid, có l?i ích l?n d?i v?i du?ng sinh c?a ngu?i già. N?u ngu?i già gan th?n b?t túc, váng d?u, hoa m?t, có th? dùng h?t qu? thông, h?t v?ng den, c?u kh?i t?, b?ch cúc, m?i th? 9 gam, n?u l?y nu?c u?ng, m?i ngày 1 tháng.

Vì nhân qu? thông có ch?a ch?t d?u có tác d?ng nhu?n táo, có hi?u qu? di?u tr? r?t t?t d?i v?i các ch?ng ho do ph? tán, ho lâu ngày ít d?m. Dùng 30 gam nhân h?t qu? thông, 60 gam th?t h?ch dào dem nghi?n thành b?t d? làm thành lo?i thu?c cao, dem tr?n v?i m?t dã n?u chín, khu?y d?u, m?i l?n l?y 1 thìa hòa v?i nu?c sôi u?ng, ngày 2 – 3 l?n. Thu?ng xuyên u?ng nhu v?y, tinh th?n s? ph?n ch?n, m?t mày tr? nên tr?ng h?ng, r?ng r?, vui tuoi.

Không nh?ng h?t qu? thông có tác d?ng b? du?ng ch?a b?nh, mà nh?a, lá, hoa, qu? thông cung d?u có tác d?ng r?t t?t trong ch?a b?nh.


theo netcenter.com

purchase viagra online generic viagra cheap

Tin tức liên quan

04/01/2014 01:55
Bài thuốc tự chế bệnh xoang vĩnh viễn không mất tiền T? ch? bài thu?c c?c k? don gi?n c?a d?ng bào dân t?c Tây Ng...
22/06/2013 01:26
Thủ thuật xử lý khi trẻ hóc dị vật Tr? hóc d? v?t là con ác m?ng c?a t?t c? các ông b? ...

Quảng cáo


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 413 đang online
Truy cập trong ngày: 2030
Tổng lượng truy cập: 918615
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT