Nhung hươu việt - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 361

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Công dụng và bài thuốc

Tác dụng của cao ban long
Cao ban long (CBL) là m?t trong nh?ng v? thu?c hàng d?u du?c s? d?ng lâu d?i trong n?n y du?c h?c Phuong Ðông. Thành ph?n có v? ng?t, m?n, tính âm, tác d?ng vào hai kinh: Can và th?n, không d?c, b? trung, ích khí, cu?ng tinh, b? duong, ho?t huy?t, ph?c h?i não suy, c?m máu, m?nh gân c?t, gi?m loãng xuong, b?i du?ng s?c kho?, ch?ng suy nhu?c v.v...

Trong sách c?a H?i Thu?ng Lãn Ông có ghi "Cao g?c huou nai có tên là b?ch giao, b? trung, ích khí, u?ng lâu nh? mình, ho?t tinh, c?m máu, tang tu?i th?, nhi?u th?t, tuoi m?t, m?p kho?, ch? y?u dùng tr? n?i thuong, nh?c m?t, eo lung dau, th? huy?t, bang huy?t, chân tay dau nh?c, ra m? hôi, ngã g?y t?n thuong, tr? nh? có th? dùng d? h? tr? cho nh?ng tru?ng h?p nhu ch?m tang tru?ng, còi xuong, ch?m phát d?c, ch?m m?c rang, th? t?ng g?y y?u...
Do cao ban long có nhi?u tác d?ng quý nên t? tru?c t?i nay dã có nhi?u nhà khoa h?c nghiên c?u và dã du?c ghi trong các sách và tài li?u chuyên ngành: Trong g?c huou, nai có ch?a 52,50% protid, 2,50% lipid, ch?t keo (keratin). Thành ph?n ch? y?u c?a cao ban long là kerarin, m?t ch?t cùng lo?i v?i gelatin.Thành ph?n hoá h?c ch? y?u c?a keratin thay d?i tu? theo ngu?n g?c, nhung ch?a r?t nhi?u sulfur du?i hình th?c acid amin. Khi thu? phân keratin cho nhi?u acid amin nhu cystein, tyrosin, leucin, acid glutamic, alinin, lysin và glycocol...


Nh?ng acid amin nhu acid glutamic, lysin, cystein, acid glutamic, alinin và tyrosin là nh?ng acid amin c?n thi?t mà co th? không t? t?ng h?p du?c. Nó dóng vai trò quan tr?ng trong vi?c duy trì và phát tri?n co th?.


Tuy nhiên, các nhà khoa h?c cung chua gi?i thích m?t cách d?y d? tác d?ng quý c?a cao ban long và do dó g?c huou, nai, CBL v?n dang là m?t d? tài h?p d?n. G?n dây, m?t s? nhà khoa h?c CHLB Ð?c cho r?ng: Ch? có loài huou, nai d?c m?i m?c l?i s?ng và cho r?ng dây là hi?n tu?ng t? bào g?c , liên quan d?n vi?c kéo dài tu?i th? khi dùng cao ban long?


Hi?n nay, m?t s? nu?c có truy?n th?ng phát tri?n m?nh n?n y h?c c? truy?n nhu Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Tri?u Tiên, Nh?t B?n... Cao ban long v?n du?c coi nhu v? thu?c quý dùng du?i d?ng cao nguyên ch?t ho?c ph?i h?p v?i nhi?u ch?t khác du?i nhi?u hình th?c phong phú, da d?ng và dùng thích h?p cho nhi?u d?i tu?ng nhu thu?c dùng cho xuong kh?p, suy nhu?c, kéo dài tu?i th? cho ngu?i già, tang cu?ng sinh lí cho nam gi?i, ho?t huy?t thông m?ch, c?m máu cho ph? n?, còi xuong, ch?m l?n, phát tri?n trí não dùng cho tr? nh?... Cao ban long còn du?c s? d?ng du?i d?ng mi ph?m, b? sung collagen t?o thêm làn da kho? m?nh và tr? trung.


Cách dây trên 30 nam, m?t s? doanh nghi?p du?c ? phía B?c cung dã s?n xu?t CBL v?i quy mô l?n do ngu?n cung nguyên li?u (g?c huou, nai) tuong d?i d?i dào t? Liên Xô cu và Mông C?. T? dó d?n nay không nh?p du?c ngu?n nguyên li?u nên ch? còn m?t ít co s? s?n xu?t CBL s? lu?ng không dáng k? v?i phuong th?c "t? s?n, t? tiêu". Tuy nhiên trên th? tru?ng v?n có CBL, song không rõ ngu?n g?c xu?t x?,ch?t lu?ng thì khó có th? tin tu?ng, còn giá c? thì không th? ki?m soát n?i, có lo?i quá r? (3-400.000d/100g), có lo?i quá d?t (>2.000.000d/100g) trong dó có c? hàng c?a TQ không ghi noi s?n xu?t. N?u ch? c?n ki?m tra so b? b?ng phuong pháp c?m quan (m?u s?c, mùi v?, d? trong...) so sánh v?i CBL th?t thì cung có th? phát hi?n nh?ng hàng này khác xa v?i hàng m?u.Cung xin du?c nói thêm r?ng: M?t s? lo?i s?ng nhu huou, nai, tu?n l?c, trâu và d?c bi?t là s?ng tê giác... d?u là nh?ng nguyên li?u dùng làm thu?c r?t quý, song huou, nai không thu?c di?n qu?n lí d?ng v?t hoang dã quý hi?m, hon n?a s?ng c?a con d?c tru?ng thành thì sau 3-4 nam nó t? r?ng ch? không ph?i cua, c?t ?nh hu?ng s? s?ng c?a loài v?t.


? m?t s? nu?c hi?n nay có nhi?u trang tr?i chan nuôi huou, nai d? l?y l?c nhung (s?ng non c?a huou, nai) và l?y g?c t? r?ng d? xu?t kh?u mang l?i ngu?n l?i kinh t? cao. Hi v?ng ? Vi?t Nam, n?u d?y m?nh vi?c tinh ch? thu?c t? ngu?n nguyên li?u này thì cung t?o thêm di?u ki?n d? phát tri?n ngh? chan nuôi huou, nai v?n dã có t? lâu ? các t?nh Ngh? An, Hà Tinh và m?t s? t?nh mi?n Trung.


Ð? phát hi?n CBL th?t gi? b?ng cách cho vào c?c kho?ng 3-4g CBL, hoà tan b?ng 15-20ml nu?c sôi, khu?y cho tan h?t. CBL th?t s? tan h?t không d? l?i c?n, có m?u nâu t? nâu nh?t d?n nâu s?m kèm theo d? sánh nhi?u, ít ph? thu?c vào n?ng d? và có mùi d?c bi?t (ch? hoi có mùi gây m?t chút)


Du?c si chuyên khoa II. TTUT Nguy?n Tr?ng Ð?(Nguoicaotuoi)Tag:
cao ban long

Tin tức liên quan

22/06/2013 01:26
Thủ thuật xử lý khi trẻ hóc dị vật Tr? hóc d? v?t là con ác m?ng c?a t?t c? các ông b? ...
14/05/2013 08:57
Nhung hươu và những điều cần biết Nh?ng di?u c?n bi?t v? nhung huou'>


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 92 đang online
Truy cập trong ngày: 717
Tổng lượng truy cập: 238780
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT