Khỏe tốt - Nhung hươu - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 259

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm:   NHV-1208
Thương hiệu SP:   Nhung Huou Vi?t
Khối lượng:   1kg
Lượng truy cập:   4683
Giá bán:   300,000    VNĐ
Kết quả đánh giá:
Đánh giá SP:
Tuyệt vời
Số lượng mua:

Mô tả sản phẩm

Qu? óc chó v? m?i dã v? hàng tuy?t ngon giá 350,000 xu?ng còn 300,000/kg d? tri ân Quý khách hàng dã ?ng h? su?t th?i gian qua. Khách hàng mua 2kg du?c t?ng 1 kìm k?p và ship hàng mi?n phí trong n?i thành Hà N?i.

Nhà phân ph?i qu? óc chó hàng d?u t?i Vi?t Nam. S?n ph?m có "gi?y ch?ng nh?n An Toàn Th?c Ph?m" v?i quy trình dóng gói tem nhãn chính hi?u c?a nhà máy bên M? dóng túi 2.20 LBS (1kg)/túi nên m?i ngu?i yên tâm v? ch?t lu?ng nhé. Khi mua hàng không d?m b?o ch?t lu?ng nhu m?c, h?ng Quý khách có th? mang d?n c?a hàng d? d?i ho?c tr? l?i.


Chúng tôi khuyên khách hàng không nên mua qu? óc chó giá r? không có ngu?n g?c rõ ràng nhu nhi?u don v? t? dóng gói không rõ ngu?n g?c nên Quý khách hàng hãy liên h? v?i chúng tôi d? du?c mua dúng s?n ph?m chính hi?u qu? óc chó.Qu? óc chó tang co may làm cha, Qu? óc chó giúp c?i thi?n ch?t lu?ng tinh trùng


Theo m?t nghiên c?u m?i du?c công b?, an m?t n?m to h?t qu? óc chó m?i ngày giúp ngu?i dàn ông c?i thi?n du?c ch?t lu?ng tinh trùng.


Tru?ng Y t? c?ng d?ng, thu?c Tru?ng Ð?i h?c UCLA bang California (M?) dã ti?n hành nghiên c?u l?y m?u tinh trùng b?t d?u và lúc k?t thúc nghiên c?u c?a 117 ngu?i dàn ông ? d? tu?i 21 d?n 35 có s?c kh?e bình thu?ng.M?t n?a trong s? ngu?i tham gia nghiên c?u m?i ngày du?c an thêm m?t n?m h?t qu? óc chó (qu? h? dào) v?i tr?ng lu?ng kho?ng 70g ngoài ch? d? an binh thu?ng. Sau 12 tu?n, ch?t lu?ng tinh trùng c?a nh?ng ngu?i dàn ông này du?c c?i thi?n dáng k?, trong khi dó ch?t lu?ng tinh trùng c?a nh?ng ngu?i không an lo?i h?t qu? này không có gì thay d?i. Ð?c bi?t, nh?ng ngu?i an qu? óc chó hàng ngày có tinh trùng lu?i di chuy?n lúc m?i b?t d?u tham gia th?c nghi?m dã có nh?ng thay d?i kì di?u v? ch?t lu?ng so v?i lúc ban d?u.


Theo giáo su nam h?c Allan Pacey, "ngày càng có nhi?u y?u t? ch?ng minh du?c r?ng, ch? d? an u?ng c?a nam gi?i ?nh hu?ng tr?c ti?p d?n s? lu?ng và ch?t lu?ng c?a tinh trùng du?c s?n sinh t? tinh hoàn". Chúng ta cung nên bi?t r?ng, có 1/6 c?p v? ch?ng g?p v?n d? v? sinh d? và 40% trong s? dó là do ngu?i dàn ông.
Các nhà nghiên c?u c?a B?nh vi?n Barcelona khuyên nên an 8 h?t óc chó m?i ngày.

 An h?t óc chó vào cu?i b?a an s? giúp gi?m thi?u các nguy co ti?m ?n t? th?c ph?m giàu ch?t béo, m?t nghiên c?u m?i dây ch? ra.

 qua oc cho


9 công d?ng tuy?t v?i c?a qu? óc chó

 

 

Trong th?i k? c? d?i, qu? óc chó du?c g?i là lo?i h?t c?a các v? th?n. Ngày này, sau nhi?u cu?c nghiên c?u, các nhà khoa h?c g?i qu? óc chó là vua c?a các lo?i h?t vì nh?ng l?i ích s?c kh?e tuy?t v?i mà chúng mang l?i.

Qu? óc chó b?o v? b?n t? trong ra ngoài, t? d?u d?n chân. Chúng ta hãy cùng khám phá nh?ng l?i ích tuy?t v?i c?a lo?i qu? này d?i v?i s?c kh?e con ngu?i.

 

1. C?i thi?n s?c kh?e tim m?ch

 

Qu? óc chó dã du?c coi là lo?i h?t cho s?c kh?e trái tim. Các cu?c nghiên c?u trong nhi?u th?p k? qua dã ch? ra, qua oc cho có vô s? l?i ích d?i v?i trái tim và hi?u qu? hon b?t c? lo?i qu? nào trên trái d?t. Có di?u này là do qua oc cho có nhi?u axit béo omega 3, khoáng ch?t, vitamin và ch?t ch?ng oxy hóa.

 


 

Backlink liên kết Sản Phẩm Giảm Cân | Diễn đàn sức khỏe | Qua oc cho | thám tử | Gia sư | In logo áo mưa

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 127 đang online
Truy cập trong ngày: 934
Tổng lượng truy cập: 295298
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT