Nhung hươu việt - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 834

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Tin tức

Giải độc cho gan
Bên c?nh nhi?m v? ch? bi?n nh?ng th?c ph?m du?c dua vào co th? thành các ch?t b? du?ng, gan còn có nhi?u ch?c nang khác. Do v?y, n?u gan nhi?m b?nh s? là m?i nguy cho s?c kh?e.
Nhi?u y?u t? gây h?i cho gan

Lá gan là “b? máy” dóng vai trò r?t quan tr?ng trong v?n hành c?a co th?. Gan làm nhi?m v? bi?n d?i th?c an thành nh?ng du?ng ch?t thi?t y?u, b? du?ng nuôi s?ng co th?. Gan còn làm nhi?m v? l?c máu; s?n xu?t ra m?t d? giúp co th? tiêu hóa th?c an; ngoài ra gan còn gi?i d?c, bài ti?t các ch?t gây h?i ra ngoài co th?…

Theo các bác si, trong cu?c s?ng công nghi?p hi?n nay, tình tr?ng môi tru?ng s?ng ô nhi?m; các th?c an b? l?m d?ng hóa ch?t, ph? gia trong ch? bi?n; ch? d? an u?ng, sinh ho?t không ch?ng m?c (nhu n?p nhi?u bia ru?u; hút nhi?u thu?c lá; s? d?ng b?a bãi các thu?c tr? b?nh…) dó là các y?u t? tác h?i x?u lên gan, khi?n gan suy y?u d?n d?n d? b? nhi?m b?nh. Khi lá gan suy y?u dó là th?i di?m thu?n l?i cho virus t?n công gan, nh?t là v?i nh?ng ngu?i lâu nay mang m?m b?nh viêm gan nhung b?nh chua bi?u hi?n.


Gi?i d?c b?o v? lá gan giúp cu?c s?ng luôn vui kh?e

S? li?u th?ng kê trong nu?c g?n dây nh?t (vào cu?i nam ngoái) cho th?y, t? l? ngu?i dân trong nu?c nhi?m virus viêm gan B t? 10% – 20%; còn s? ngu?i nhi?m virus viêm gan virus là kho?ng 4,5 tri?u ngu?i. Riêng chi phí di?u tr? cho nh?ng ngu?i nhi?m hai lo?i virus viêm gan nói trên t?n hàng tram t? d?ng m?i nam. Ngoài ra, h?ng nam còn có hon 10 ngàn ngu?i ch?t vì xo gan, ung thu gan. Còn trên th? gi?i, m?i nam có kho?ng 1 tri?u ngu?i t? vong do các b?nh viêm gan B, C gây ra.

Các kh?o sát, nghiên c?u lâu nay dã ghi nh?n, Vi?t Nam là m?t trong nh?ng qu?c gia trong khu v?c châu Á Thái Bình Duong có t? l? dân s? nhi?m virus viêm gan r?t cao. Ði?u dáng nói là, nhi?u tru?ng h?p không bi?t mình có b?nh – vì nh?ng ngu?i này không có b?t c? bi?u hi?n gì c?a b?nh cho d?n khi tình c? phát hi?n b?nh qua d?t ki?m tra s?c kh?e t?ng quát, hay làm m?t xét nghi?m nào dó. Nhi?u ngu?i khi phát hi?n thì b?nh dã ? giai do?n mu?n. 

Gi?i d?c cho gan  

M?t khi gan b? t?n thuong, ho?c gan b? viêm s? khi?n ch?c nang c?a lá gan suy gi?m. B?nh thu?ng bi?u hi?n qua các tri?u ch?ng: ngu?i hay m?t m?i, u? o?i, chán an, gi?m cân, dau h? su?n ph?i, s?t nh?, nu?c ti?u vàng s?m, có kèm theo vàng da, vàng m?t ho?c không. N?u không du?c di?u tr?, b?nh có th? d?n d?n xo gan ho?c ung thu gan. “Chúng ta c?n ch? d?ng b?o v? lá gan, ch? không ph?i d? gan nhi?m b?nh r?i m?i ch?y ch?a” – dó là khuy?n cáo c?a các bác si. Gi?i d?c cho gan s? giúp v?a nâng cao ch?c nang c?a gan v?a ngan ch?n s? phát tri?n c?a các y?u t? gây h?i. Do dó, b?o v? gan ph?i b?t d?u t? vi?c gi?i d?c cho lá gan.

Ð?c bi?t v?i ngu?i b? viêm gan do virus l?i càng c?n quan tâm, cham sóc lá gan nhi?u hon n?u không mu?n d?n d?n b?nh xo gan, ung thu gan. M?c dù b? ?m, lá gan v?n ti?p t?c ph?i làm vi?c d? th?i d?c t? an u?ng, sinh ho?t… nên ngu?i b?nh c?n ch? d?ng h? tr? lá gan trong vi?c th?c hi?n ch?c nang c?a mình.

Theo Vi?n Công ngh? sinh h?c, Vi?n KH&CN Vi?t Nam, tru?c th?c tr?ng t? l? ngu?i dân trong nu?c m?c b?nh gan r?t cao, Vi?n dã dành nhi?u nam d? nghiên c?u, cho ra d?i ch? ph?m công ngh? sinh h?c có ngu?n g?c thiên nhiên. Ch? ph?m sinh h?c này du?c t?ng h?p t? các enzyme chi?t xu?t t? thành ph?n thiên nhiên nhu nh?a qu? du d?, d?ch chi?t t? mu?p d?ng, c? c?i, nh?ng t?m, qu? g?c…r?t h?u ích trong phòng ng?a và di?u tr? nhi?m d?c, nh?t là v?i gi?i d?c cho gan.

V?i ngu?i bình thu?ng, vi?c dùng ch? ph?m sinh h?c s? giúp phòng ng?a nh?ng tác nhân có th? gây h?i cho co th?, t?n thuong ch?c nang c?a gan và các co quan chính c?a co th?. Ð?i v?i ngu?i b? b?nh, ngoài các thu?c di?u tr? d?c hi?u cho t?ng b?nh nhân, thì dùng thu?c d? h? tr? di?u tr? mà ch? y?u là tang cu?ng ch?c nang gi?i d?c c?a gan. V?i ngu?i b? b?nh, ngoài các thu?c di?u tr? d?c hi?u, c?n b? sung thêm ch? ph?m sinh h?c d? h? tr? trong di?u tr?, giúp tang cu?ng ch?c nang gan, ch?c nang gi?i d?c c?a gan.Ch? d? an u?ng và sinh ho?t lành m?nh cung có vai trò r?t quan tr?ng trong vi?c b?o v?, và phòng ng?a gan nhi?m b?nh. C?n an u?ng d?y d? du?ng ch?t, h?n ch? an d? an nhi?u d?u m?, tang cu?ng th?c ph?m giàu sulfur nhu b?p c?i, bông c?i xanh, t?i, hành… (thành ph?n sunfur có trong các th?c ph?m này s? h? tr? lá gan tích c?c trong quá trình dào th?i d?c t?). Bên c?nh dó, b?n c?n kiên quy?t tránh xa bia ru?u, lo?i d? u?ng ch?t c?n này c?c k? gây h?i cho Gan.

Hà Thúy Li?u
Ngu?n : Dân trí
purchase viagra online generic viagra cheap

Tin tức liên quan

20/08/2014 02:14
Những nguy cơ sức khoẻ khi bị thiếu máu

Khi b? thi?u máu, nhi?u co quan, quá trình c...
20/08/2014 02:35
Nhiều cách thanh lọc cơ thể

Quanh nam b? b?n v?i công vi?c, an u?ng không dú...

20/08/2014 02:18
7 bí quyết nấu ăn giảm nguy cơ ung thư Trong su?t quá trình di?u tr? ung thu, thu?ng th?c món ngon ...
30/05/2014 04:51
Ai không nên chạy bộ Không ph?i ai cung bi?t ch?y b? dúng cách và thích h?p v?i v...
20/02/2014 08:35
Cách chữa đau khớp tại nhà M?t trong nh?ng v?n d? s?c kh?e mà nhi?u ngu?i ph?i gánh ch?...
19/11/2013 02:44
Ăn sáng cùng hươu cao cổ ở Kenya

Ng?m nhìn con thú c?a Serengeti, làm dám cu?...

Quảng cáo


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 237 đang online
Truy cập trong ngày: 1309
Tổng lượng truy cập: 920185
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT