Nhung hươu việt - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 361

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Công dụng và bài thuốc

Công tác dụng của rong biển
Công d?ng c?a rong bi?n khô
Rong bi?n hay còn g?i là c? bi?n, viên ng?c c?a H?i Vuong xanh, không ch? tô di?m cho d?i duong thêm xinh d?p mà còn cung c?p cho chúng ta m?t lo?i th?c ph?m giá tr? cao, c? góc d? ?m th?c và dinh du?ng. Rong bi?n có th? s?ng ? c? hai môi tru?ng nu?c m?n và nu?c l?. Chúng m?c trên các r?n san hô ho?c trên các vách dá, th?m chí có th? m?c du?i t?ng nu?c sâu v?i di?u ki?n có ánh sáng m?t tr?i chi?u t?i d? quang h?p.


Rong bi?n không ph?i là th?c v?t hay d?ng v?t mà chúng du?c x?p vào nhóm t?o. Vi?c tiêu th? s?n ph?m t? rong bi?n dã tr?i qua th?i kì l?ch s? lâu dài. Các d?u v?t kh?o c? h?c cho th?y Nh?t B?n dã dùng rong bi?n t? hon 10 nghìn nam tru?c. ? n?n van hoá Trung Qu?c c? d?i, rong bi?n du?c coi là d?c s?n du?c dùng trong các món an c?a tri?u dình và ch? hoàng t?c, khách c?a hoàng thân m?i du?c thu?ng th?c.Dù rong bi?n du?c coi là món an d?c trung c?a châu Á nhung trên th?c t? các qu?c gia có du?ng bi?n trên th? gi?i nhu Scôtlan, Ai-len, New Zealand, qu?n d?o Thái Bình Duong và các nu?c Nam M? ven bi?n… cung dã s? d?ng rong bi?n t? r?t lâu d?i. Hi?n nay, Nh?t là nu?c s?n xu?t và xu?t kh?u rong bi?n l?n nh?t th? gi?i, do v?y có th? hi?u du?c t?i sao nh?c t?i rong bi?n là ngu?i ta nh?c d?n d?t nu?c Nh?t B?n.

Tác d?ng d?i v?i s?c kho? con ngu?i
 
Các lo?i rong bi?n có ch?a m?t lu?ng l?n các ch?t khoáng ? bi?n, tuong t? nh?ng ch?t khoáng trong máu c?a con ngu?i. Rong bi?n là ngu?n d?i dào các ch?t i?t, vitamin K, vitamin B2 (thu?ng có trong th?t, cá, s?a, rau xanh), axit pantotenic, magiê, s?t, canxi. Ngoài ra nó còn ch?a lu?ng l?n lignans, h?p ch?t th?c v?t ngan ng?a t? bào ung thu.Rong bi?n giúp th?i d?c và cholesterol trong máu

Qua nghiên c?u và th?c nghi?m lâm sàng, các k?t lu?n dua ra cho th?y, rong bi?n có tác d?ng b? máu, tim, th?n, h? tu?n hoàn, h? bài ti?t và các co quan sinh d?c. Thành ph?n quan tr?ng trong rong bi?n là ch?t fertile clement – có tác d?ng di?u ti?t máu luu thông, tiêu d?c, lo?i b? các c?n bã trong co th?.

Phòng ch?ng các b?nh ung thu du?ng tiêu hóa v?i rong bi?n

Ch?t Alga alkane mannitol có trong rong bi?n là lo?i du?ng có hàm lu?ng calo th?p, giúp nuôi du?ng các vi khu?n có l?i cho ru?t, làm cho th?c an tiêu hoá nhanh và s?m lo?i b? các các ch?t c?n bã luu l?i trong ru?t. Nh? dó, ru?t tr? nên s?ch s?, tang kh? nang h?p th? canxi.Cung chính vì v?y mà rong bi?n tr? thành th?c ph?m ng?a táo bón và thúc d?y s? bài ti?t h?u hi?u. Do v?y s? h?n ch? các b?nh ung thu du?ng ru?t, k?t tràng và tr?c tràng. Chính vì th? vi?c b? sung rong bi?n trong th?c don c?a ngu?i béo phì, ti?u du?ng, cao huy?t áp, ph? n? mang thai và tr? bi?ng an là di?u c?n thi?t.


Tang cu?ng s?c kh?e
 
Lignans trong rong bi?n có kh? nang ?c ch? s? hình thành và phát tri?n c?a các kh?i u, h?n ch? các t? bào ung thu vào máu và di can ung thu trên các ph?n khác c?a co th?. Ngoài ra lignans còn ngan ch?n s? t?ng h?p estrogen trong các t? bào v?i hi?u qu? tuong t? nhu m?t s? lo?i thu?c dùng trong tr? hoá ung thu. Ph? n? sau th?i kì mãn kinh, các mô m? chính là noi estrogen du?c t?ng h?p, m?t lu?ng l?n ch?t chuy?n hoá estrogen là nh?ng nhân t? chính gây ra b?nh ung thu vú. Tang cu?ng Th?c nang tuy?n giáp


Rong bi?n, d?c bi?t là t?o bi?n, có ch?a ngu?n i?t d?i dào, ch?t này là thành ph?n chính c?a các hormone tuy?n giáp r?t c?n thi?t cho co th? ngu?i. B?i vì các hóc môn tuy?n giáp di?u ch?nh s? chuy?n hoá trong m?i t? bào c?a co th? và h?u nhu gi? vai trò t?t c? các ch?c nang sinh lý. D?u hi?u c?a vi?c thi?u i?t trong tuy?n giáp là b?nh bu?u c?. Trên th? gi?i có d?n 200 tri?u ngu?i b? b?nh bu?u c?, trong dó có 4% là do thi?u mu?i iôt.

Ngan ng?a khuy?t t?t b?m sinh và b?nh tim m?ch

Các axit folic có nhi?u trong rong bi?n dóng m?t vai trò quan tr?ng. Các nhà khoa h?c dã ch?ng minh r?ng hàm lu?ng axit folic h?p th? trong b?a an là c?n thi?t d? ng?a các khuy?t t?t b?m sinh, bao g?m c? b?nh b?i li?t ? tr? em. Súp và các món h?m v?i rong bi?n ho?c an kèm rong bi?n v?i salad là nh?ng món an r?t b? du?ng, d?c bi?t là v?i nh?ng ngu?i m?c ch?ng bênh xo v?a d?ng m?ch, các b?nh v? tim m?ch, ti?u du?ng. Ch?t magiê trong rong bi?n có tác d?ng gi?m thi?u b?nh cao huy?t áp và nh?ng con dau tim.

Ch?ng viêm
<

Tin tức liên quan

22/06/2013 01:26
Thủ thuật xử lý khi trẻ hóc dị vật Tr? hóc d? v?t là con ác m?ng c?a t?t c? các ông b? ...
14/05/2013 08:57
Nhung hươu và những điều cần biết Nh?ng di?u c?n bi?t v? nhung huou'>


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 59 đang online
Truy cập trong ngày: 457
Tổng lượng truy cập: 239252
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT